ก้าวไปข้างหน้า พร้อมรับประชาคมอาเซียน การประชุมสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน ครั้งที่ 14

2 ตุลาคม 2557

เริ่มโดย Administrator BVRC ใน ข่าวสารและกิจกรรม แก้ไขล่าสุด 13 กันยายน 2561

เข้าชม 1905

     วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ทางคลินิกเวชกรรมบีวีอาร์ซี ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน ครั้งที่ 14 ขึ้น ณ ห้องอาหารระเบียงน้ำ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหัวข้อในการประชุมในครั้งนี้ คือ “แพทย์ทางเลือกและการเริ่มต้นของประชาคมอาเซียน (AEC)”
   ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองแพทย์ทางเลือก และ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมย์ ได้กล่าวถึงเรื่องโครงสร้างและแผนการดำเนินการร่วมมือของคลินิกต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเริ่มต้นของประชาคมอาเซียนที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยทำความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปโดยราบรื่นในภายภาคหน้า

     
ภาพบรรยากาศในการประชุม    
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รายชื่อผู้ร่วมเข้าประชุมสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน ครั้งที่ 14

1   ดร.ยอดยิ่ง  เทพธรานนท์       อุปนายกสมาคมฯ
2   นพ.เทวัญ  ธานีรัตน์             กรรมการสมาคมฯ
3   ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์         ที่ปรึกษาสมาคมฯ
4   รศ.นพ.สำเริง  รัตนระพี          รพ.ศิริราช
5   คุณนลิน วงษ์มาส                Panacee Medical Center
6   คุณวรัญญา  เกิดพลอย          Panacee Medical Center
7   คุณนันทชาติ  บัวแก้ว            Panacee Medical Center
8   ดร.นฤมล  จันทร์วิเมลือง        สถาบันปุพโพวิทยาแห่งประเทศไทย
9   นพ.อิทธิ  ฉันศิริกาญจน         รพ.มหาชัย
10 คุณธนวัฒน์  เรวัตบวรวงศ์       Holistic Medical Centre
11 ศ.นพ.ณรงค์  นิ่มสกุล           ศูนย์เลเซอร์ ณรงค์การแพทย์
12 พท.พจ.สัญชัย  เมฆฤทธิไกร   บ. 9 เภสัช จำกัด
13 พล.ต.ต.จัตุรงค์  เนขขัมม์      บ.เฟรซเวย์ เฮลตี้ จำกัด
14 นพ.พลูชัย  จิตอนันตวิทยา     วิสาหกิจสุขภาพชุมชน
15 นพ.กัณฑ์อเนก  แก้วทวีทรัพย์  BVRC/BVRC Medical Clinic
16 พญ.วลัยอร  แซ่ลี้               BVRC/BVRC Medical Clinic
17 นพ.อธิวัฒน์  พรศิริวิวัฒน์       BVRC/BVRC Medical Clinic
18 คุณละเอียด  วงษ์สว่าง          BVRC/BVRC Medical Clinic
19 คุณรุ่งอรุณ  คันโธ               BVRC/BVRC Medical Clinic
20 คุณบุญชัย  เจียมปรีชา          BVRC/BVRC Medical Clinic
21 คุณวชิระวิชญ์  เจียมปรีชา       BVRC/BVRC Medical Clinic
22 คุณพิพัฒน์  นพศิริวงศ์          BVRC/BVRC Medical Clinic
23 คุณภารวี  พิชญโยธิน
24 คุณวราพร  ชูภักดี               มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
25 คุณทำนอง  ดาศรี                   มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
26 คุณจีระเดช  ศิรกะประกาย        มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
27 คุณพิชญ์ภูรี  จันทรกมล         มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

Bookmark and Share
 
Online:  1
Visits:  292,571
Today:  49
PageView/Month:  1,825